ZPRÁVA O ČINNOSTI

DSO Mikroregionu povodí Bakovského potoka se sídlem ve Zlonicích v r. 2004

 

DSO Mikroregion povodí Bakovského potoka se sídlem ve Zlonicích existuje od podzimu 1999. Byl založen jako zájmové sdružení obcí, v dubnu 2001 byl transformován na dobrovolný svazek obcí podle zákona o obcích.

K 31.12.2004 měl 11 016 obyvatel, výměra je přibližně 17 500 ha. První významnější akcí v minulém roce byla přednáška poslance Dr.Libora Roučka o Evropské unii, která se konala 2.února. Na začátku roku začal být připravován a posléze byl založen LAG – Místní akční skupina některých měst a obcí okresů Kladno a Praha – západ. Na rozdíl od zákona o obcích, podle něhož vznikaly dobrovolné svazky obcí, mohou do LAGů, jakožto zájmových sdružení právnických osob, vstupovat kromě města obcí i i podnikatelé – právnické a fyzické osoby. Toto seskupení bylo utvořeno pod názvem Přemyslovské střední Čechy, náš mikroregion se stal jeho členem. Hlavním cílem LAGu je získání finančních prostředků z EU. Jak obce, tak i Mikroregion měl možnost se přihlásit do programu LEADER ČR, který má na starosti Ministerstvo zemědělství.

V březnu se Ing.Náprstek a Ing.Přibíková zúčastnili semináře o dotacích z EU, který se konal v Horkách nad Jizerou. Informace zde podali Ing.Vačkář z Ministerstva zemědělství a Ing.Vácha z Krajského úřadu Středočeského kraje, který je od r.2004 nositelem Programu obnovy venkova.

Shromáždění starostů schválilo 24.května přistoupení obcí Líský a Vrbičany do mikroregionu.

V květnu byla mikroregionu přislíbena dotace 400 tis. na rekonstrukci malých architektonických objektů z dotačního titulu 7 Integrované projekty venkovských mikroregionů Programu obnovy venkova. Součástí tohoto projektu jsou na r.2004 město Velvary s opravou kapličku Radovič, Vraný s opravou brány a Kmetiněves s opravou kapličky. Tento projekt pokračuje i v roce 2005.

Mikroregionu byla v květnu přislíbena dotace z DT 6 Vzdělávání a poradenství POV, Shromáždění starostů schválilo smlouvu mezi mikroregionem a Ing.Přibíkovou jakžto poradkyní na realizaci tohoto programu.

19.května byl proveden audit hospodaření mikroregionu v r.2003 Ing.Pekařovou.

LAG Přemyslovské střední Čechy získal z programu LEADER ČR 5 mil.Kč.

Byly rozšířeny webové stránky mikroregionu o e-mailové adresy obcí, které je mají zřízené.

V červenci dostal MPBP z regionálního rozvoje MěÚ Slaný informaci, že obdrží dotaci 91 tis.Kč na Vzdělávání a poradenství a 400 tis.Kč na rekonstrukci malých architektonických objektů. Zároveň byl oznámen termín podání žádostí o dotace z POV na r.2005 pro mikroregion i obce jednotlivě a to konec září, později byl tento termín posunut na konec října.

Na shromáždění starostů 19.7. oznámil p.Haisman výsledek Auditu hospodaření za r.2003. Hospodaření proběhlo v souladu s platnými zákony.

Mikroregion prostřednictvím Ing.Přibíkové navázal kontakt s Klubem českých turistů. Byla mu nabídnuta možnost propagace v Atlasu KČT. Mikroregion si objednal 3 stránky v celkové ceně 36 tis.Kč, zařídil jejich obsah, fotografie s popisky. Tento atlas již byl na stánku Slánska na Regiontouru v Brně v lednu 2005 a každé obci bude předán pro její prezentaci. Shromáždění starostů schválilo objednání dalších infomateriálů – skládanky a potisknuté tašky na propagaci mikroregionu. Na toto je pamatováno v rozpočtu. Bude realizována skládanka s mapkou a fotografiemi, objednáno bude 10 tis.ks, cena 1 ks bude 6 Kč. Zajišťuje starosta Kmetiněvse, p. Mgr. Beránek.

Starostové byli požádáni tajemnicí Ing.Přibíkovou pro podklady na aktualizaci Strategie rozvoje mikroregionu.

Na srpnovém Shromáždění starostů bylo odsouhlaseno podání žádostí o dotace z POV na rok 2005 na Vzdělávání a poradenství z DT 6 celkové náklady 130 tis.Kč jako v r.2004, z DT 7 na 2.etapu rekonstrukce malých architektonických objektů pro obce Klobuky, Hořešovice, Kmetiněves,Vraný a Zlonice celkové náklady budou 729 tis.Kč, z DT 7 na zřízení veřejných internetových stanic v obcích Hobšovice, Pozdeň, Páleč, Kmetiněves a Poštovice o celkovýchnákladech 200 tis.Kč. Krajský úřad změnil částečně zásady pro poskytování dotací z POV . Jak DT 6, tak i DT 7 budou poskytovat dotace ve výši 60 % celkových nákladů, 40 % budou hradit obce nebo mikroregion.

23. - 25. září 2004 se uskutečnila odborná exkurze na Voticko, spolufinancovaná z dotace DT6 POV.

Shromáždění starostů na svém zasedání 18.října odsouhlasilo platbu 15 000,-Kč na prezentaci DSO MPBP na CD ROM v kanceláři venkovských regionů umístěnou v budově Ministerstva pro místní rozvoj na Staroměstském náměstí v Praze.

V rámci programu Vzdělávání a poradenství se uskutečnila 1.prosince v Památníku Antonína Dvořáka přednáška Dr. Stanislava Pelešky na téma „Venkovské zahrady a sady“.

Další akcí dotovanou z DT6 Vzdělávání a poradenství je Seminář PC v rozsahu 31 hodin, který probíhá v počítačové cvičebně Základní školy ve Zlonicích, lektory jsou pí. Eva Rybáková a p. Jiří Konvalinka ze Střední odborné školy ve Štětí. Program semináře se zabývá průřezem všech znalostí a dovedností v Internetu, ovládání e-mailové pošty, operačními systémy a součástí jsou odpovědi na všechny dotazy účastníků ohledně výpočetní techniky, programů, apod.

Na Shromáždění starostů 15.prosince byl schválen upravený rozpočet na r.2004, byla pověřena účetní pí.Slavíková zpřesněním rozpočtu dle skutečných příjmů a výdajů k 31.12.2004. Mikroregion v období od 1.1.2005 do 31.3.2005 hospodaří dle rozpočtového provizoria ve výši 1/12 rozpočtu r.2004 za měsíc.

Paní starostky a páni starostové se sešli během roku 9krát na Shromáždění starostů ve dnech 2.2, 15.3., 31.3., 24.5., 19.7., 23.8., 18.10., 1.12. a 15.12. Byla uskutečněna přednáška Dr.Libora Roučka a Dr.Stanislava Pelešky, realizován třídenní odborná exkurze do Mikroregionu Čertovo Břemeno na Voticko a počítačový seminář.